Intern reglement Jong Rita Lyra-Lierse

Beste ouders, spelers van Jong Rita Lyra-Lierse

Om onze jeugdopleiding goed te laten functioneren zijn duidelijke afspraken op en naast het veld onontbeerlijk, zowel voor onze spelers als hun ouders.

Dit reglement is van toepassing op alle spelende leden en hun entourage (voor zover van toepassing) behorende tot de categorieën duiveltjes (U6) tem juniors (U21) en treedt in werking van zodra het spelend lid zich bij Jong Rita Lyra-Lierse heeft aangesloten. Een exemplaar ervan wordt aan elk lid overhandigd.

Eventuele wijzigingen worden op de jaarlijkse infomoment medegedeeld en eventueel toegelicht.

Trainingen

Bij de trainingen zijn de spelers verplicht 10 minuten voor aanvang van de training in de kleedkamer aanwezig te zijn.

Elke kwetsuur wordt voor de training gemeld aan de trainer.

We gaan gezamenlijk naar het oefenveld en keren na de training gezamenlijk terug naar de kleedkamers. Dit heeft zowel met veiligheid als met discipline te maken.

De spelers begeven zich zonder uitdrukkelijke toestemming niet op de terreinen, in de bergruimtes of in een andere ruimte dan de aan de ploeg toegewezen kleedkamer.

De kledij moet aangepast zijn aan de weersomstandigheden.
Vanaf 15 november tot 1 maart wordt er met een lange trainingsbroek getraind.

De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens de trainingen. Er wordt niet gespeeld tijdens en naar en van de trainingen.

Na de training dient alle materiaal van de velden verwijderd te worden (doelen, paaltjes, kegeltjes e.d.)

Bij de laatste training van de week wordt mondeling (of schriftelijk) de plaats en het tijdstip afgesproken voor de wedstrijd in het weekend. Bij het niet aanwezig zijn op deze training is het aan de speler of ouder om de trainer te contacteren of ze en wanneer ze verwacht worden voor de wedstrijd van het weekend.

Algemeen

De spelers zijn het visitekaartje en uithangbord van onze club. Zij brengen de naam van de club niet in diskrediet door onbehoorlijk of onsportief gedrag op het terrein of daarbuiten. Het gebruik van obscene, beledigende taal is ten strengste verboden.
Racistische en onverdraagzame uitlatingen worden op en naast het terrein NOOIT getolereerd en zullen steeds bestraft worden. Ook fysiek geweld en pesterijen zijn totaal uit den boze. In geval van ernstige tekortkomingen op gebied van fair-play, sportiviteit en algemeen gedrag kan het dagelijks bestuur op advies van de trainer, in samenspraak met de jeugdcoördinator een sanctie uitspreken.

Indien er zich een probleem voordoet (bv. pesterijen,…) dient men steeds de jeugdcoördinatoren hiervan op de hoogte te brengen. Zij zullen dan na onderzoek en in samenspraak met de trainer de nodige maatregelen treffen.

De spelers beoefenen hun sport op een gezond agressieve manier, met respect voor de tegenstander. Ongecontroleerd geweld of overdreven agressie tijdens de training/wedstrijd wordt bestraft met onmiddellijke verwijdering uit de training of wedstrijd.

Elke speler is verantwoordelijk voor het materiaal waarmee hij werkt alsook voor zijn eigen materiaal, breng geen waardevolle voorwerpen mee naar training zoals GSM, grote geldsommen, spelconsoles,  e.d.

Als de trainer of de afgevaardigde het woord neemt, luisteren alle spelers.

Elke speler komt naar training/wedstrijd met aangepaste propere voetbalschoenen, scheenbeenbeschermers.

Vooraleer de spelers zich naar het oefenveld begeven, controleren ze of schoeisel en kledij behoorlijk zijn aangetrokken.

Geen enkele speler betreedt een oefenveld waarop een andere ploeg actief is.

Afval zoals lege PVC flessen e.d. dienen steeds in de voorziene vuilnisbakken gedeponeerd te worden.

Het is verboden om glazen flesjes/glazen mee naar de kleedkamers te nemen.

Spelers die opzettelijke schade toebrengen aan de accommodatie (incl. geparkeerde wagens) kunnen via hun ouders burgerlijk aansprakelijk gesteld worden.

Het ontvreemden of stelen van bezittingen die toebehoren aan Jong Rita Lyra-Lierse, medespelers of sportief medewerkers zal bestraft worden door het dagelijks bestuur met onmiddellijke verwijdering van de (jeugd)speler.

Het bestuur kan bij wangedrag binnen of buiten de club van spelers, ouders of supporters, in samenspraak met trainer, coördinator en/of afgevaardigde een disciplinaire sanctie opleggen aan betrokkenen.

Er geldt een algemeen rookverbod in het ganse gebouw (kleedkamers, kantine, business-seats, keuken enz.) van Jong Rita Lyra-Lierse. Iedereen dient zich hieraan strikt te houden. Inbreuken hiertegen zullen streng worden gesanctioneerd.

Alcoholgebruik voor/tijdens trainingen en wedstrijden is eveneens verboden. Spelers onder invloed zullen steeds geweerd worden. Bij meerdere inbreuken tegen deze regel zullen andere gepaste maatregelen genomen worden.

Elke vorm van druggebruik en/of verboden stimulerende middelen zal inhouden dat de betrokken speler onmiddellijk en definitief de club dient te verlaten.

We beschikken over voldoende parkeerplaatsen, daarom zal het steeds ten strengste verboden zijn om nog op andere plaatsen te parkeren dan de voorziene parkeerstroken (geen auto’s meer aan hoofdingang). Alleen personeel horeca kan/mag binnen omheining parkeren.

Onkosten die gemaakt worden ten gevolge niet-naleving van deze regel zullen steeds door speler/ouders betaald dienen te worden.

Lidgeld

Het lidgeld dient betaald te worden uiterlijk op 01/08.

Enige uitzondering op deze regel zijn nieuw aangesloten spelertjes in de categorie duiveltjes t.e.m. preminiemen. Zij mogen een maand gratis meetrainen en dienen dan (indien ze blijven) pas lidgeld te betalen.

Bij het niet-tijdig betalen zal het bestuur zich niet onthouden van het nemen van gepaste maatregelen (schorsing wedstrijd, traininng, …).

Indien er betalingsmoeilijkheden zijn (meerdere aansluitingen, financiële problemen) kan men contact opnemen met de penningmeester en/of jeugdcoördinator zodat er samen op een discrete manier naar een oplossing kan gezocht worden, zodat de betrokken speler toch niet uitgesloten wordt van het beoefenen van zijn/haar gekozen sport.

Kledij

Na betaling van het lidgeld ontvangt iedereen een kledijpakket. Draag zorg voor je kledij. Tracht deze te merken, dit om eventuele kwijt geraakte stukken terug aan de eigenaars te bezorgen en om alle misverstanden te vermijden. De kledij is eigendom van de club en blijft eigendom van de club.

Medisch Actieplan

Indien een speler naar aanleiding van een training en/of wedstrijd een kwetsuur heeft opgelopen die bijkomende medische zorgen vereist, dan dient hij hiervan de club per kerende op de hoogte te brengen.
De procedure die hiervoor van toepassing is, wordt gepubliceerd in het kalenderboekje dat jaarlijks bij het begin van het seizoen aan alle (spelende) leden wordt overhandigd.
Deze handleiding en de hiervoor eventueel door de medische staf (of medici van uw keuze) in te vullen documenten kunnen tevens bekomen worden bij het kantinepersoneel of van de website worden gedownload.

Ouders

De ouders moeten ten allen tijde beseffen dat, t.e.m. scholieren, het resultaat ondergeschikt is aan de opleiding. Het belangrijkste is dat de spelers (zo veel mogelijk) bijleren in hun ontwikkeling als voetballer en als mens.

De ouders worden met aandrang gevraagd om op een positieve manier te supporteren voor alle jeugdspelers van Jong Rita Lyra-Lierse.

Ouders zijn geen trainers en dus kan coachen alleen van een door Jong Rita Lyra-Lierse aangestelde trainer komen.

Het betreden van de voetbalvelden is voor de ouders verboden zowel tijdens trainingen als tijdens wedstrijden.

Ook scheidsrechters dienen gerespecteerd te worden en eventuele scheidsrechterlijke vergissingen worden bezadigd benaderd en mogen geen aanleiding geven tot vulgaire scheldpartijen of tot het sporteducatieve karakter op de helling te zetten. Ouders die door hun gedrag de werking van de jeugd in het gedrang brengen of die trainers of andere medewerkers beledigen in het publiek kunnen de toegang tot het sportcomplex ontzegd worden. Dit kan zelfs gevolgen hebben voor het lidmaatschap van de speler zelf.
Het betalen van jeugdspelers voor geleverde prestaties (premie voor bv scoren van goal, winnen van een wedstrijd, enz …) is verboden.

De ouders van elke speler worden met aandrang gevraagd om er voor te zorgen dat de jeugdspeler op tijd komt.

Vervoer

Voor het vervoer van onze jeugdspelers bij uitwedstrijden, wordt dikwijls beroep gedaan op de bereidwillige medewerking van vele ouders.
In dit verband is het belangrijk dat de wettelijke voorschriften ter zake steeds worden gerespecteerd. We verwachten van al deze ouders dan ook dat deze voorschriften, zoals vervat in de wet van 10/05/2008, strikt worden toegepast. De tekst van deze wet staat op onze website.

Sancties

Inbreuken tegen 1 van bovenvermelde punten van dit reglement kunnen steeds bestraft worden.

Het dagelijks bestuur kan/zal naargelang de aard van de overtreding een geldboete voor de gelede materiële schade of een disciplinaire sanctie opleggen. Naargelang de overtreding kan dit gaan van het kuisen van de kleedkamers, opruimen/leeghalen vuilnisbakken enz. tot het niet mogen deelnemen aan een wedstrijd(en) of training(en).

Wij hebben niet de pretentie om de modelclub bij uitstek te willen zijn, maar discipline, inzet en respect voor elkaar en elkaars goed zijn belangrijke peilers waarop we willen bouwen voor de goede werking van onze voetbalclub.